Ustronie do remontu

ustronie

Jesienią ubiegłego roku nie udało się wybrać wykonawcy modernizacji ulicy Ustronie. Obie firmy, które stanęły do przetargu wycofały swoje oferty. Dziś marecki ratusz ogłosił kolejny przetarg. Wierzę, że tym razem sprawa zostanie doprowadzona do szczęśliwego finału. Ulica Ustronie zostanie utwardzona płytami betonowymi.

Szczegóły przetargu: http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2019/7

Reklamy

Relacja z IV sesji Rady Miasta Marki

urząd

Radni spotkali się po raz pierwszy w tym roku na sesji, by podjąć 4 uchwały.

23 stycznia obrady rozpoczęły się od upamiętnienia minutą ciszy tragicznie zmarłego wieloletniego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zamordowany na oczach mieszkańców pełniąc swoją publiczną służbę.

Po ustaleniu porządku obrad radni zapoznali się z informacją burmistrza na temat podjętych działań pomiędzy sesjami oraz przyjęli protokoły z 2 i 3 posiedzenia rady.

Tematem, który zdominował obrady był Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Marki, który został zaprezentowany przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaproszonych ekspertów. Radni podjęli także dwie uchwały planistyczne: w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania miejscowego „Grunwaldzka” oraz w sprawie zmiany granic opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji uzdatniania wody przy ul. Spacerowej.

Z inicjatywy klubu radnych „Tak, zmieniamy Marki” rada miasta jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie prac prowadzonych w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego przez GDDKiA. Więcej na temat apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się w osobnym artykule.

Wykaz podjętych uchwał

Apel do GDDKiA w sprawie remontu Alei Piłsudskiego

pilsudskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Marki podjęliśmy stanowisko w sprawie modernizacji Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego przez GDDKiA. Wskazaliśmy szereg aspektów związanych z bezpieczeństwem zarówno pieszych, jak i kierowców i liczymy na profesjonalne podejście do tematu przez inwestora.

Dziękuję radnym z klubu „Tak, zmieniamy Marki” za pomoc w przygotowaniu projektu uchwały, a w szczególności Robertowi Szafrańskiemu.

Treść stanowiska:

Rada Miasta Marki wyraża głębokie zaniepokojenie wobec jakości prac już zrealizowanych w ciągu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w pasie drogowym wschodnim oraz stanu pasa drogowego zachodniego czasowo udostępnionego do ruchu na okres zimowy.

Od dziewięciu miesięcy w mieście Marki trwa remont nawierzchni Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to element kontraktu obejmującego budowę Obwodnicy Marek (fragment drogi S8). Dzięki uzyskaniu przejezdności i oddaniu do użytku drogi S8 od węzła Marki do węzła Radzymin Płd. w grudniu 2017 roku mieszkańcy Marek po wielu trudnych latach oczekiwań na polepszenie sytuacji drogowej mogli wreszcie odczuć poprawę komfortu życia w naszym mieście. A wszystko za sprawą wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza Marki i ograniczenia liczby pojazdów przejeżdżających codziennie Aleją Piłsudskiego, co wiązało się z likwidacją zatorów drogowych, ograniczeniem emisji spalin, hałasu i drgań emitowanych przez pojazdy poruszające się główną arterią naszego miasta.

Niestety, radość mieszkańców z otwarcia Obwodnicy Marek trwała tylko kilka miesięcy. W kwietniu 2018 roku rozpoczął się remont nawierzchni Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego na całej długości naszego miasta. Tak szeroki zakres prac i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu spowodowały, że zatory drogowe znów powróciły do Marek, a termin realizacji inwestycji był wielokrotnie przesuwany z różnych przyczyn.

Mimo zapewnień przedstawiciela wykonawcy remontu firmy Astaldi, złożonych na sesji Rady Miasta Marki we wrześniu 2018 roku, nie udało się zakończyć inwestycji przed okresem zimowym. W wyniku czego na zachodniej nitce remontowanego odcinka nie zdążono ułożyć warstwy ścieralnej asfaltu, jednak, by usprawnić komunikację w Markach, czasowo oddano do użytkowania pas drogi.

Od tego czasu do Burmistrza Miasta Marki, pracowników Urzędu Miasta Marki oraz radnych wpłynęło wiele skarg od mieszkańców związanych ze stanem pasa drogowego udostępnionego na okres zimowy, które należy uznać za uzasadnione. W związku z powyższym, podzielając stanowisko na temat konieczności jak najszybszej realizacji części prac w ciągu drogi, by usprawnić komunikację i zminimalizować możliwość uszkodzenia pojazdów poruszających się obecnie Aleją Piłsudskiego, wnosimy o pilną poprawę zjazdów z Alei Piłsudskiego w drogi poprzeczne.

Obecny zły stan techniczny wielu skrzyżowań powoduje uszkodzenia pojazdów poruszających się po mareckich drogach oraz sprzyja niebezpiecznym sytuacjom w związku z tworzącymi się zatorami powodowanymi przez pojazdy skręcające z Alei Piłsudskiego w boczne ulice. Ponadto wnosimy o odpowiednie połączenie nawierzchni asfaltowej na przewiązkach. Obecny stan techniczny wielu skrzyżowań utrudnia przejazd nie tylko samochodom osobowym, ale również autobusom komunikacji miejskiej. Zwracamy się również o weryfikację i poprawę oznaczenia niebezpiecznych miejsc znajdujących się obecnie w pasie drogi: oznakowanie niedokończonych studzienek kanalizacyjnych, ubytków w chodniku, uzupełnienie oznakowania poziomego jezdni oraz uprzątnięcie zbędnych modułów plastikowych z pasa drogi.

Z dużym zaniepokojeniem odnotowujemy także szereg uwag związanych ze stanem zmodernizowanej już wschodniej nitki Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie w wielu miejscach po opadach deszczu lub w wyniku roztopów tworzą się zastoiny wodne, które nie występowały przed modernizacją nawierzchni. Taki stan rzeczy może być spowodowany niewłaściwym wykonaniem spadków nawierzchni jezdni oraz likwidacji odwodnienia przykrawężnikowego, przez co woda opadowa nie trafia do studzienek i zalega w pasie drogi. Wnosimy o przeanalizowanie tej sytuacji i wdrożenie środków zaradczych.

Należy także zwrócić uwagę na wysokość krawężnika na wyremontowanej jezdni, który w wielu miejscach znajduje się obecnie praktycznie na równi z nawierzchnią pasa drogowego, co powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych. W związku z powyższym wnosimy o weryfikację wysokości krawężnika na całej długości Alei Piłsudskiego i dostosowanie jego wysokości do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124).

Mając na uwadze dotychczasową współpracę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i samorządem Gminy Miasto Marki, która na przestrzeni lat zaowocowała przyspieszeniem budowy Obwodnicy Marek i oddaniem jej do użytku, wierzymy, że również postulaty zawarte w powyższym stanowisku Rady Miasta Marki zostaną zrealizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców korzystających z Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Zmiana godzin moich dyżurów

W odpowiedzi na sugestie mieszkańców, zmieniłem termin swojego dyżuru na bardziej przystępny dla osób pracujących. Od 14 stycznia będę przyjmował mieszkańców w poniedziałki w godzinach 17:00- 19:00 w pokoju 34, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym umówieniu spotkania w Biurze Rady Miasta (tel. 22 418 81 08 lub 785 370 400).

Terminy dyżurów radnych miasta Marki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki w zakładce Rada Miasta.

Radni uchwalili lokalne standardy urbanistyczne

lex deweloper

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Marki uchwalono lokalne standardy urbanistyczne. To nowatorskie rozwiązanie, które uporządkuje budowę osiedli w Markach.

Uchwała jest uzupełnieniem do przyjętej w tym roku ustawy, którą potocznie określono mianem lex developer. W założeniu ma uprościć realizację inwestycji, niezależnie od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pamiętajmy, że już teraz Marki są wielkim placem budowy. Lex deweloper może jeszcze bardziej zintensyfikować działania inwestorów, którzy odkryli nasze miasto jako interesującą lokalizację budów mieszkaniowych.

Materiał TVP3 Warszawa

Dziękuję Polsko!

pro patria

Dziękuję, że budujesz pośród nas wspólnotę.
Dziękuję, że możemy być dumni z naszej historii.
Dziękuję, że możemy pielęgnować nasze tradycje i czcić naszych Bohaterów.
Dziękuję za to pierwsze w życiu wyjątkowe odznaczenie.

Dziś wspólnie z burmistrzem Jackiem Orychem otrzymaliśmy Medale Pro Patria przyznane przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Takie wyróżnienie wręczone w jubileuszowym roku obchodów 💯lecia Odzyskania Niepodległości cieszy podwójnie. To wielkie zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz środowiska kombatantów walk o niepodległość i pielęgnowania naszej historii 🇵🇱

Nowa kadencja, nowe wyzwania

W poniedziałek podczas pierwszej sesji Koleżanki i Koledzy Radni powierzyli mi funkcję przewodniczącego Rady Miasta Marki. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Bardzo cieszy mnie fakt, że na moją kandydaturę swoje głosy oddali nie tylko radni z mojego klubu, ale również z pozostałych środowisk zasiadających w radzie miasta. To bardzo dobra zapowiedź współpracy ponad podziałami dla dobra naszego miasta. Bardzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

Obiecuję nie zmarnować pokładanego we mnie zaufania. Wierzę, że rozpoczynająca kadencja upłynie pod znakiem merytorycznych dyskusji, sprawnego działania rady miasta i realizacji wielu potrzebnych inicjatyw, bo wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w naszym mieście.

Tak jak zapowiadałem podczas kampanii, chciałbym być jak najbliżej mieszkańców, dlatego swoje dyżury radnego od grudnia będę pełnił wieczorami oraz w soboty w CAF3 lub w mareckich szkołach, by mieszkańcy mogli z nich skorzystać bez konieczności zwalniania się z pracy.

Nowo wybranym Radnym Miasto Marki oraz Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki życzę owocnych pięciu lat i samych słusznych decyzji.

pierwsza sesja male

PODZIĘKOWANIA

Poznaliśmy już wyniki wyborów do Rady Miasta Marki. Gorąco dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Mój wynik wyborczy przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Dziękuję za każdy otrzymany głos. Uzyskałem najwyższy wynik w Markach spośród wszystkich kandydatów, jako jedyny przekraczając magiczną barierę 500 głosów. To dla mnie bardzo budujące, że moje dotychczasowe działania zostały docenione przez wyborców. Jest to jednocześnie wielkie zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju naszego miasta.

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wspierali mnie podczas kampanii, pomagając w redakcji i dystrybucji materiałów wyborczych. Dziękuję wszystkim osobom, które wyraziły poparcie dla mojej osoby i służyły radą oraz pomocą. Dziękuję wszystkim członkom sztabu wyborczego KWW Burmistrza Jacka Orycha oraz naszym kandydatom do Rady Miasta Marki za kilka tygodni wytężonej wspólnej pracy.

Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym. Mam nadzieję, że nasza wspólna pięcioletnia współpraca przyniesie miastu wiele korzyści, bo praca w samorządzie to przecież gra zespołowa.

a la burmistrz błaszek

Kampania strachu

tiry

Co jakiś czas na mieście pojawia się kolejna plotka wymyślona przez oponentów burmistrza, mająca wzbudzić strach wśród mieszkańców. Dlaczego zamiast prezentować swoje pomysły na Marki od czterech lat z drugiej strony słyszymy jedynie wyssane z palca teorie spiskowe mające zasiać niepokój wśród markowian? Czy zasługujemy jedynie na negatywną kampanię?

Pierwszy epizod tej kampanii strachu rozpoczął się razem z budową hal magazynowych przy Słonecznej. Wówczas Marki sparaliżowała wiadomość o tysiącach samochodów ciężarowych, które zakorkują miasto. Był to jeden z najważniejszych tematów na bazarach, w przychodniach i w Internecie. Czas pokazał, że obliczenia domorosłych spedytorów można włożyć między bajki. Pierwsza hala już od kilku miesięcy jest wynajęta w 100%. Czy w związku z tym zaobserwowaliśmy wzmożony ruch ciężarówek? Mit paraliżu komunikacyjnego pękł jak bańka mydlana.

Kolejna plotka mająca wzbudzić strach przed paraliżem komunikacyjnym związana jest z Aleją Piłsudskiego. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z zarzutem, że Aleja Piłsudskiego będzie zwężona do jednego pasa ruchu i korki powrócą na stałe do Marek. Nigdy nie było tego w planach. Koncepcja remontu Alei Piłsudskiego była konsultowana z mieszkańcami. Odbyły się internetowe i tradycyjne konsultacje społeczne w tej sprawie. Nigdy nikt nie podnosił chęci zwężęnia Alei Piłsudskiego, bo dwa pasy są dla nas niezbędne. Do dziś do urzędu wpływają maile z pretensjami kto zezwolił na zwężeni głównej arterii. Plotka żyje własnym życiem.

Gdy ratusz rozpoczynał budowę dróg rowerowych opozycja grzmiała, że to niepotrzebne inwestycje. Dziś jednak przyznaje, że drogi rowerowe są potrzebne. Gdy marecki samorząd budował parkingi obficie dofinansowane z funduszy europejskich przy Sportowej i Dużej po mieście rozniosła się kolejna plotka: te niepotrzebne parkingi są przecież budowane dla radzyminiaków, którzy zajmą nam miejsca parkingowe i miejsca w naszych autobusach. Czy faktycznie tak jest? Czy to oby na pewno radzyminiacy korzystają z parkingów przy naszych przedszkolach, bibliotece, czy ośrodku zdrowia?

Dziś, w przededniu wyborów samorządowych opozycja po raz kolejny straszy mieszkańców. Tym razem wielkim zadłużeniem, które będzie można spłacić tylko dzięki jeszcze większemu zaludnieniu miasta. Niestety, nie pamiętają, że ok. 40 mln zł zadłużenia burmistrz Orych odziedziczył po poprzednim burmistrzu z ich ugrupowania. Straszą kolejkami do lekarza, korkami na ulicy, wielkimi klasami w szkołach. To przykre, że nie znają się na przepisach, choć rządzili miastem kilkanaście lat, bo przecież klasy w szkołach nie mogą liczyć więcej niż 27 uczniów, a nie 40 jak podają w swoich materiałach wyborczych.

Straszą przeludnieniem miasta, wykorzystaniem każdego skrawka ziemi pod budowę osiedli. A prawda jest taka, że plan zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje jakie budynki można wznosić w Markach, na przeważającym terytorium Marek został opracowany i przyjęty na wniosek poprzedniego burmistrza ze Wspólnoty Samorządowej. Na zlecenie burmistrza Orycha przyjęto jedynie plany zagospodarowania przestrzennego dla okolic Leśnej, Szkolnej i Lipowej. W opracowaniu są natomiast plany zagospodarowania przestrzennego dla wielu innych obszarów, (m.in. rejon ulicy Słonecznej i Okólnej) które mają uporządkować zabudowę w naszym mieście. Jest to jednak wieloletni proces, którego nie sposób zrealizować w jednej kadencji. W tej kadencji miasto nie sprzedało ani jednej działki pod budowę osiedla. Wszystkie budowy realizowane są na prywatnych działkach, gdzie działa prawo popytu i podaży. To mieszkańcy – właściciele działek decydują kiedy i komu sprzedać swoją własność i nikt nie może im odebrać tego prawa.

Nie dajmy się zastraszyć. Nie próbujmy ulec tej retoryce, że wszystko co nowe jest złe i należy z tym walczyć lub to krytykować. Postawmy na rozwój, bo wszystkim nam się on należy, zamiast sentymentalnych powrotów do mareckiej wiejskiej sielanki. Czerpmy z tego, co daje nam współczesny, modernizujący się świat.

Popierają mnie…

Drodzy Mieszkańcy,
Przedstawiam dziś mój komitet poparcia. To znane i cenione osoby wśród naszej lokalnej społeczności, z którymi współpracuję od wielu lat przy realizacji różnych inicjatyw dla dobra Marek:

komitet poparcia

Popieram kandydaturę Pana Pawła Pniewskiego w wyborach do Rady Miasta Marki. Z Panem Pawłem od kilku lat współpracuję przy organizacji uroczystości patriotycznych w Markach, które zawsze stoją na wysokim poziomie. Jako mareccy kombatanci zawsze możemy liczyć na jego pomoc.

por. Leopold Kielak
honorowy obywatel miasta Marki
Przewodniczący Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
w Markach

Paweł Pniewski ma prawdziwą duszę społecznika. Kipi kreatywnością, co udowodnił zarówno jako radny ubiegłej kadencji przygotowując chociażby nowe inicjatywy dla mareckiej młodzieży, pracownik urzędu oraz jako członek lokalnych stowarzyszeń. Jego pomoc przy organizacji miejskich imprez jest nieoceniona. Jego ogromny wkład w akcję „TAK dla obwodnicy Marek” bez wątpienia przyczynił się do przyspieszenia realizacji tej wyczekiwanej od lat inwestycji.

Jacek Orych
były prezes i założyciel stowarzyszenia Grupa Marki 2020,

radny miasta Marki w latach 2006-2014,
Burmistrz Miasta Marki

Paweł w poprzedniej kadencji dał się poznać jako aktywny i skuteczny radny. Jego merytoryczne przygotowanie podczas sesji rady nie raz wprawiało w zakłopotanie burmistrza i pozostałych radnych. Ponadto, przygotował największą liczbę projektów uchwał spośród wszystkich radnych. Zawsze nieustępliwie dążył do realizacji zamierzonych celów nie zważając na pojawiające się przeszkody. Takich radnych nam potrzeba w Markach.

Dariusz Pietrucha
radny miasta Marki w latach 2010-2017,
zastępca Burmistrza Miasta Marki

Popieram Pawła Pniewskiego, bo wiem, że potrzeby mieszkańców przedkłada ponad własny interes. Jest typem społecznika, zaangażowanym w lokalne sprawy Marek, włącza się aktywnie m.in. w wydarzenia kulturalne i te o charakterze patriotycznym, wspieram mareckich seniorów, koordynuje pomoc rodzinie Polaków sprowadzonych do Marek z Kazachstanu. Charakteryzuje go skromność, na sukces, który postrzega jako rozwój miasta i zadowolenie mieszkańca, pracuje po cichu. Jako doświadczony urzędnik zna zasady funkcjonowania samorządu, jego atutem jest także znajomość procesów legislacyjnych. Z pewnością jest merytorycznie przygotowany do reprezentowania interesów mieszkańców w Radzie Miasta Marki.

Henryka Kruszewska
mieszkanka ulicy Rejtana,
wiceprezes Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Markach,
współzałożycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Markach

Pawła opisać w trzech zdaniach jest naprawdę trudno, bo wiele robi… Kiedy jest jakiś problem i potrzeba coś załatwić wśród społeczników często pada zdanie: „Zadzwoń do Pawła on Ci pomoże”. I to jest prawda! Te słowa bardzo dobrze opisują go jako człowieka. Zawsze pomocny, zawsze chętny, zawsze obecny. Praktycznie każda marecka impreza lub wydarzenie ma jego wkład – bezpośredni lub pośredni. Części z nich jest głównym koordynatorem. Od lat angażuje się w sprawy Marek i zna problemy mieszkańców. Jest też merytorycznie przygotowanym i sprawnym samorządowcem. Postawcie na młodość i profesjonalizm. Paweł będzie świetnym radnym!

Artur Rogiński
mieszkaniec ulicy Lisiej, społecznik, wieloletni członek Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego-Grota

Dlaczego warto zagłosować na Pawła? Cóż, Paweł jest człowiekiem czynu i działania… żyje i ułatwia życie innym. Odkąd go znam zamienia słowa w czyn. Zainicjował wiele projektów, dzięki którym Marki pozyskały znaczne fundusze na rozwój. Posiada praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w administracji samorządowej.

Małgorzata Waszewska
społecznik, przedsiębiorca,
nagrodzona tytułem „Kobieta z Marką 2017” w kategorii przedsiębiorczość

Pan Paweł Pniewski zawsze dobrze doradzi i pomoże. Potrafi załatwić najtrudniejsze sprawy i przyśpieszyć ich załatwienie. Pan Paweł jest zainteresowany tym, co się dzieje w Markach i dużo robi dla poprawy bezpieczeństwa. Jako Prezes Klubu Rowerowego Trybik wielokrotnie spotykałem go na naszych rajdach i imprezach, które zawsze wspierał. Chętnie włącza się również w inicjatywy sprzyjające promowaniu bezpieczeństwa na naszych drogach.

Paweł Paczek
prezes Klubu Rowerowego „Trybik”

Znam Pawła od wielu lat. Poznaliśmy się w służbie liturgicznej. Młody i pełny energii. Od zawsze dawał się poznać jako osoba zaangażowana i w pełni oddana sprawie. Zawsze chętny do pomocy. Zawsze można na niego liczyć. Aktywny społecznie, wiele razy pokazywał jak bardzo zależy mu na bezpieczeństwie i rozwoju naszego miasta. Zna problemy mieszkańców i naszego okręgu. Jestem pewien że Paweł jest osobą godną zaufania i wiem, że głos na niego oddany na pewno będzie owocny dla naszego miasta.

Bartłomiej Paciorek
mieszkaniec ulicy Bandurskiego,
wieloletni członek służby liturgicznej parafii św. Izydora

Nasz język ojczysty pełni funkcję nośnika tożsamości narodowej dla Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Pozwala na znalezienie się w kręgu kultury polskiej. Każda wspólnota językowa jest tworzona przez wspólny obraz świata, zawarty w ojczystej kulturze.
Serdecznie dziękujemy za szerzenie polskości na Litwie, za zaangażowanie w corocznych wymianach młodzieży polsko-litewskiej trwającej już od 6 lat, za pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego dla urzeczywistnienia wymiany młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Ten długotrwały projekt umożliwia utrzymywanie stałego kontaktu z macierzą nie tylko poprzez kulturę i naukę języka, ale również przez kontakty z rówieśnikami w Polsce i na Litwie.
Życzymy powodzenia w wyborach samorządowych i satysfakcji z działań podejmowanych dla dobra innych.

Koordynatorzy projektu
Wiktor Łowczyk, Łucja Minowicz, Wiesława Gawerska-Żwirblis
Nauczyciele Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

#pniewski2018 #drużynaorycha #wybory2018 #takzmieniamymarki #marki #radnimarek #orych2018