SPEKTAKL W TRZECH AKTACH

Takie określenie przychodzi mi na myśl o wczorajszej XI sesji Rady Miasta. A spektakl był to nie byle jaki, bo zatytułowany „udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.” Już przygotowania do sesji dawały odczuć, że nie jest to zwykłe posiedzenie Rady, ani zwykły dzień w Urzędzie Miasta. W przedsionku sali obrad ustawiono krzesła dla publiczności, choć zwykle obradom Rady przysłuchują się góra 3 osoby. Czytaj dalej

X SESJA RADY MIASTA MARKI

22 czerwca w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się X sesja Rady Miasta Marki. Kluczowym punktem obrad było przyjęcie uchwały zmieniającej budżet oraz wyrażenie zgody na przystąpienie Marek do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z uroczystej VIII sesji Rady Miasta zorganizowanej w Zespole Szkół Nr 1 w maju. Następnie, przyjęto uchwałę zmieniającą budżet miasta na 2011 rok oraz uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2025, która jest nierozłącznie powiązana z uchwałą budżetową. Najważniejsze zmiany dokonane w budżecie to ujęcie w planie budowy oświetlenia nowych ulic: Ceglanej, Wołodyjowskiego oraz Żółkiewskiego, wygospodarowanie środków na meliorację terenu Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 4, czy też opracowanie projektu remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2.

Kolejnym punktem obrad było wyrażenie zgody na przystąpienie miasta do realizacji projektu „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Marki”. Dzięki staraniom przewodniczącego Rady Miasta Marki startują w konkursie NFOŚiGW na otrzymanie dotacji na termomodernizację mareckich szkół podstawowych (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr2), przedszkoli oraz budynku Urzędu Miasta.

Następnie, Rada Miasta przyjęła przygotowaną przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu uchwałę w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Marki oraz uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

Na zakończenie Rada, w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, przyjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Marki. Zgodnie z uchwałą wprowadzono dzienną stawkę za pobyt dziecka w przedszkolu za korzystanie ze świadczeń nieobjętych podstawą programową w wysokości 1/22 z 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mechanizm do obliczania dziennej stawki zaczerpnęliśmy z sąsiedniej Zielonki, jednak tam bierze się pod uwagę 1/22 z 13% minimalnego wynagrodzenia, co daje kwotę o ok. 15 złotych wyższą w skali miesiąca niż w Markach.

MARECKA MŁODZIEŻ Z WIZYTĄ W SEJMIE

21 czerwca uczestnicy młodzieżowej sesji Rady Miasta, zorganizowanej przez radnych z okazji Dnia Dziecka, wybrali się na wycieczkę do Sejmu RP. Na Wiejskiej nasza młodzież mogła zapoznać się z pracą polskich parlamentarzystów. Wycieczka została zorganizowana przez przewodniczącego Rady Miasta Marcina Piotrowskiego we współpracy z Urzędem Miasta.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od sali plenarnej Sejmu. Nasz przewodnik objaśnił grupie proces legislacyjny, jaki przejść musi każda ustawa oraz wskazał na sali plenarnej, gdzie zasiadają kluby parlamentarne, przedstawiciele rządu oraz osoby pełniące pozostałe funkcje konstytucyjne w państwie.

Następnie udaliśmy się do holu głównego, gdzie zatrzymaliśmy się przy tablicy upamiętniającej polskich parlamentarzystów poległych w czasie II wojny światowej, przeszliśmy pod tablicę upamiętniającą posłów i senatorów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie na schodach przy wejściu głównym – tradycyjnym miejscu sesji fotograficznych wszystkich grup odwiedzających gmach Sejmu. Po wykonaniu zdjęcia młodzież mogła zapoznać się z makietą przedstawiającą cały teren Sejmu oraz zobaczyć historyczne laski marszałkowskie.

Kolejnym punktem zwiedzania była sala kolumnowa, znana m.in. z transmisji posiedzeń sejmowych komisji śledczych, skąd przeszliśmy do gmachu Senatu. Na sejmowych korytarzach mijaliśmy posłów znanych z mediów: Małgorzatę Kidawę-Błońską, Stanisława Żmijana, czy też Stanisława Żelichowskiego. Na dłużej udało nam się zatrzymać posłów: Ryszarda Kalisza oraz Mariusza Błaszczaka.

Na zakończenie marecka młodzież udała się do Domu Poselskiego, gdzie w restauracji poselskiej czekał słodki lunch, a następnie mogła zaopatrzyć się w pamiątki z wycieczki. Być może ktoś z uczestników wycieczki za kilka lat powróci na Wiejską, by zasiąść w ławach sejmowych i debatować nad najważniejszymi dla państwa kwestiami, czego wszystkim uczestnikom młodzieżowej sesji Rady Miasta życzę.

PRECEDENS

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta miał miejsce precedens, który, mam nadzieję, zapoczątkuję wprowadzenie „nowych-starych” mechanizmów w życie w pracach Rady. Otóż, Rada Miasta przyjęła uchwałę, której inicjatorem była Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Od radnych starszych stażem dowiedziałem się, że mimo tego, iż komisjom Rady zgodnie ze statutem miasta Marki przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, jednak od lat z niej nie korzystały, a gros projektów uchwał było przygotowywane przez burmistrza. Sporadycznie tylko pojawiały się projekty uchwał, których inicjatorem byli radni, bądź też kluby radnych.

Uchwała stworzona podczas prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu normuje zasady stosowane przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Marki. W jej skład wchodzą dwa załączniki: zasady kształtowania nazewnictwa oraz zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie nadawania nazw.

Zgodnie z treścią uchwały z wnioskiem w sprawie nadania nazwy mogą wystąpić: przewodniczący Rady, kluby radnych, komisje Rady, burmistrz oraz grupa co najmniej 5 osób zamieszkałych w Markach z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 20 osób zamieszkałych w Markach. Swój wniosek złożyć mogą również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej również z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 20 osób zamieszkałych w Markach. W uchwale zastrzeżono, że stosowane nazewnictwo powinno być zgodne z tradycją i dziejami miasta oraz że nazwy utrwalone w tradycji Marek powinny zostać utrzymane. Zmiany nazwy można dokonać wyłącznie w nadzwyczajnych, uzasadnionych przypadkach. W przypadku zmiany nazwy mieszkańcy o tym fakcie zostaną poinformowani w prasie lokalnej, biuletynie informacyjnym miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nazwy ulic, czy też obiektów terenowych nie mogą być trudne w codziennym użyciu, powinno się unikać nazw wielowyrazowych, niejasnych lub stanowiących wyrażenia obce.

Mam nadzieję, że omawiana uchwała nie będzie jedynym wytworem prac komisji Rady i już wkrótce pozostałe komisje wezmą przykład z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i również wykażą się inicjatywą uchwałodawczą. Panie i Panowie Radni, do dzieła!

MIŁE ZASKOCZENIE

Wjeżdżając dziś na parking przy Urzędzie Miasta spotkało mnie miłe zaskoczenie. Na parkingu zostały utworzone dwa miejsca miejsca dla osób niepełnosprawnych. Fakt ten cieszy mnie tym bardziej, że jutro w imieniu Koła PO Marki miał zostać złożony wniosek do Urzędu Miasta z propozycją utworzenia miejsc parkingowych właśnie dla niepełnosprawnych. Co prawda wniosek miał dotyczyć utworzenia miejsc na chodniku przed Urzędem, gdzie obecnie stoi znak zakazu zatrzymywania się i postoju, ponieważ parking zwykle jest przepełniony i wydzielenie miejsca dla niepełnosprawnych kierowców jeszcze go uszczupli. Jednak obecne rozwiązanie również jest godne pochwały.

Cieszy fakt, że miejscy urzędnicy wyprzedzili w swym działaniu intencje radnych, grup społecznych, czy organizacji. Oby tak dalej. Sprawę wydzielenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych poruszałem kilkukrotnie podczas  zakulisowych rozmów w Urzędzie Miasta z radnymi różnych opcji. Jeśli w jakikolwiek sposób przyspieszyło to powstanie tychże miejsc, bardzo się cieszę i jednocześnie dziękuję.

WIĘCEJ ŚWIATŁA!

Dzięki oszczędnościom z rozstrzygniętych przetargów na budowę oświetlenia ulicznego na kolejnych mareckich ulicach zaświeci światło jeszcze w tym roku.  Dzięki petycji mieszkańców ulicy Żółkiewskiego oraz działaniu mareckich radnych na najbliższej sesji Rady Miasta wprowadzone zostaną zmiany do budżetu, które uwzględniają m.in. budowę oświetlenia na trzech kolejnych ulicach: Ceglanej, Żółkiewskiego oraz Wołodyjowskiego.

Ponadto, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Dariusz Pietrucha zwrócił się do burmistrza z prośbą o przygotowanie zestawienia, z których ulic spływają do Urzędu prośby o budowę oświetlenia i jaki jest czas oczekiwania zainteresowanych oświetleniem swojej ulicy.

Mieszkańcy Żółkiewskiego w piśmie skierowanym do radnych przypomnieli, że na budowę oświetlenia czekają już kilka lat, składając petycje do Urzędu Miasta. Podobnie było z wyrównaniem drogi, aż w końcu sami zamówili wywrotkę destruktu i na własną rękę poprawili stan ulicy. Również mieszkańcy ulicy Wołodyjowskiego na oświetlenie czekają kilka lat. Pierwotny projekt budowy oświetlenia uległ przedawnieniu (udało się wybudować oświetlenie tylko do ulicy Hetmańskiej), a Urząd Miasta musiał zlecić ponowne wykonanie dokumentacji.

Naprawdę, wystarczy minimum dobrych chęci, by wysłuchać potrzeby mieszkańców, które nie obciążają budżetu miasta w większym stopniu,  co obrazuje powyższy przykład.  Oby tych chęci nigdy nie brakowało zarówno urzędnikom, burmistrzowi, jak i radnym.

MŁODZIEŻ OPANOWAŁA MARKI

Urząd Miasta na jeden dzień został opanowany przez młodych mieszkańców Marek. A wszystko za sprawą młodzieżowej sesji Rady Miasta, która została zorganizowana z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z okazji Dnia Dziecka. Właśnie 1 czerwca przedstawiciele mareckiej młodzieży wcielili się w rolę miejskich rajców i debatowali nad sprawami Marek.

Pomysł zorganizowania młodzieżowej sesji Rady Miasta przedstawiony został na kwietniowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki. Zyskał ona akceptację zarówno wszystkich radnych jak i burmistrza. Powołana został spośród radnych specjalna grupa robocza, która koordynowała prace przygotowawcze, w skład której weszli: Izabela Brzezińska, Agnieszka Lużyńska, Tomasz Paciorek, Urszula Paszkiewicz, Paweł Pniewski, Marcin Piotrowski, Danuta Święczkowska oraz Arkadiusz Werelich. Czytaj dalej