TAK, zmieniamy Marki!

baner pniewski orych

Moje priorytety dla Marek:

 • · uruchomienie miejskiego żłobka i rozbudowa placówek przedszkolnych,
 • · zaprojektowanie nowej szkoły podstawowej dla Marek południowych,
 • · informatyzacja szkół, promocja wymian uczniowskich i klas dwujęzycznych,
 • · przyspieszona linia autobusowa do warszawskiego metra,
 • · modernizacja miejskich przystanków autobusowych,
 • · rozwój wewnętrznej darmowej komunikacji autobusowej,
 • · modernizacja kluczowych ulic w naszym rejonie: Bandurskiego, Lisa Kuli, Okólnej, Mickiewicza, Kościuszki oraz polepszenie standardu dróg gruntowych,
 • · budowa bezpiecznej drogi rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego,
 • · utworzenie Mareckiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej – dofinansowanie szczepień dla noworodków oraz badań specjalistycznych dla seniorów,
 • · budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1,
 • · powołanie Młodzieżowej Rady Miasta,
 • · budowa centralnego miejsca rekreacji dla mieszkańców przy Sportowej,
 • · dalsza modernizacja kamienic osiedla Briggsów

Praca na rzecz lokalnej społeczności jest dla mnie zaszczytem, a wykonywane zadania i realizacja wielu inicjatyw sprawia mi ogromną satysfakcję. Nie obiecuję Państwu rzeczy nierealnych. Mój program jest racjonalny i możliwy do realizacji w ciągu najbliższych pięciu lat. Przez ostatnie lata udowodniłem, że jestem skuteczny w działaniu i profesjonalnie podchodzę do powierzonych mi zadań. Tę skuteczność chciałbym wykorzystać  w pracy radnego w nadchodzącej kadencji. Jeśli, dzięki Państwa głosom, uzyskam mandat radnego będę często organizował swoje dyżury w szkołach, by być jak najbliżej mieszkańców, a mój telefon i adres mailowy będą jak dotychczas dostępne dla każdego.

Zapraszam na moją stronę internetową http://www.pawelpniewski.com.pl, na której od ośmiu lat dokumentuję swoja działalność społeczną i samorządową.

Paweł Pniewski
tel. 509 815 123, e-mail: pniewski.pawel@gmail.com

O BUDŻECIE OBYWATELSKIM W RADIU DLA CIEBIE

20 stycznia w Warszawie po raz pierwszy wystartował budżet obywatelski. Z tej okazji w Polskim Radiu RDC przeprowadzono dwugodzinną audycję poświęconą budżetom partycypacyjnym w Warszawie, Markach i Radomiu. Miałem przyjemność po raz kolejny gościć w radiu i opowiedzieć jak proces wdrażania budżetu obywatelskiego wyglądał w Markach oraz przedstawić zwycięskie projekty.

Całej audycji posłuchać można na stronie internetowej radia.

MŁODZIEŻOWI RADNI WKRÓTCE RÓWNIEŻ W MARKACH?

IMAG0124Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość powołania młodzieżowej rady miasta jako organu doradczego dla „dorosłej” rady. Z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej polskich samorządów. W obecnej kadencji w powiecie wołomińskim powołane zostały młodzieżowe rady w Wołominie i Radzyminie. Niedawno postawiono na młodzież również w niedalekim Legionowie. Czy idea samorządności wśród młodych zostanie rozpropagowana w Markach? O tym przekonamy się już niebawem.

W 2011 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu za moją namową debatowała nad powołaniem w Markach młodzieżowej rady. Wówczas mieszane odczucia odnośnie tej inicjatywy zgłaszali radni Wspólnoty Samorządowej. Główne argumenty jakie padały podczas posiedzenia komisji to przede wszystkim umożliwienie młodemu pokoleniu wzięcia odpowiedzialności za swoje otoczenie, zwrócenie uwagi na funkcjonowanie samorządu, czy też zachęcenie do udziału w wyborach nie tylko tych samorządowych. Z najnowszego badania Eurometru wynika, że co piąty Polak w wieku do 30 lat nigdy nie brał udziału w jakichkolwiek wyborach, natomiast aż 60% młodych Polaków zadeklarowało, że obca jest im jakakolwiek działalność społeczna. Cel jaki nam przyświecał to rozbudzenie energii młodych markowian. Jednak daliśmy sobie czas, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu okolicznych młodzieżowych rad i decyzję o powołaniu takiej instytucji w Markach odłożyliśmy na później.

W międzyczasie w obecnej kadencji samorządu odbyły się trzy młodzieżowe sesje rady miasta z okazji Dnia Dziecka, aby sprawdzić potencjał naszej młodzieży. Część z postulatów zgłaszanych przez młodych rajców udało się już nam zrealizować, m.in. skate-park w Strudze, czy też zagospodarowanie terenu SP1. Obrady młodzieżowej rady, spotykającej się raz do roku, pokazują, że warto oddać głos młodemu pokoleniu i wesprzeć jego pomysły na Marki. Myślę, że nadszedł ten moment, aby na poważnie powrócić do idei powołania stałej młodzieżowej rady miasta w oparciu o zasady funkcjonowania „dorosłej” rady. W sierpniu złożony zostanie projekt uchwały powołujący Młodzieżową Radę Miasta Marki razem z jej statutem oraz ordynacją wyborczą. Od decyzji Rady Miasta zależeć będzie, czy głos mareckiej młodzieży będzie bardziej słyszalny.

Wszystkie osoby oraz organizacje społeczne zachęcam do włączenia się w projekt powołania młodzieżowej rady miasta. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania, czy chcecie podzielić się dobrymi praktykami z innych miast, zapraszam do kontaktu mailowego: pniewski.pawel@gmail.com lub na Facebooku.

SPEKTAKL W TRZECH AKTACH

Takie określenie przychodzi mi na myśl o wczorajszej XI sesji Rady Miasta. A spektakl był to nie byle jaki, bo zatytułowany „udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.” Już przygotowania do sesji dawały odczuć, że nie jest to zwykłe posiedzenie Rady, ani zwykły dzień w Urzędzie Miasta. W przedsionku sali obrad ustawiono krzesła dla publiczności, choć zwykle obradom Rady przysłuchują się góra 3 osoby. Czytaj więcej

X SESJA RADY MIASTA MARKI

22 czerwca w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się X sesja Rady Miasta Marki. Kluczowym punktem obrad było przyjęcie uchwały zmieniającej budżet oraz wyrażenie zgody na przystąpienie Marek do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z uroczystej VIII sesji Rady Miasta zorganizowanej w Zespole Szkół Nr 1 w maju. Następnie, przyjęto uchwałę zmieniającą budżet miasta na 2011 rok oraz uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2025, która jest nierozłącznie powiązana z uchwałą budżetową. Najważniejsze zmiany dokonane w budżecie to ujęcie w planie budowy oświetlenia nowych ulic: Ceglanej, Wołodyjowskiego oraz Żółkiewskiego, wygospodarowanie środków na meliorację terenu Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 4, czy też opracowanie projektu remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2.

Kolejnym punktem obrad było wyrażenie zgody na przystąpienie miasta do realizacji projektu „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Marki”. Dzięki staraniom przewodniczącego Rady Miasta Marki startują w konkursie NFOŚiGW na otrzymanie dotacji na termomodernizację mareckich szkół podstawowych (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr2), przedszkoli oraz budynku Urzędu Miasta.

Następnie, Rada Miasta przyjęła przygotowaną przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu uchwałę w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Marki oraz uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

Na zakończenie Rada, w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, przyjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Marki. Zgodnie z uchwałą wprowadzono dzienną stawkę za pobyt dziecka w przedszkolu za korzystanie ze świadczeń nieobjętych podstawą programową w wysokości 1/22 z 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mechanizm do obliczania dziennej stawki zaczerpnęliśmy z sąsiedniej Zielonki, jednak tam bierze się pod uwagę 1/22 z 13% minimalnego wynagrodzenia, co daje kwotę o ok. 15 złotych wyższą w skali miesiąca niż w Markach.

PRECEDENS

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta miał miejsce precedens, który, mam nadzieję, zapoczątkuję wprowadzenie „nowych-starych” mechanizmów w życie w pracach Rady. Otóż, Rada Miasta przyjęła uchwałę, której inicjatorem była Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Od radnych starszych stażem dowiedziałem się, że mimo tego, iż komisjom Rady zgodnie ze statutem miasta Marki przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, jednak od lat z niej nie korzystały, a gros projektów uchwał było przygotowywane przez burmistrza. Sporadycznie tylko pojawiały się projekty uchwał, których inicjatorem byli radni, bądź też kluby radnych.

Uchwała stworzona podczas prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu normuje zasady stosowane przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Marki. W jej skład wchodzą dwa załączniki: zasady kształtowania nazewnictwa oraz zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie nadawania nazw.

Zgodnie z treścią uchwały z wnioskiem w sprawie nadania nazwy mogą wystąpić: przewodniczący Rady, kluby radnych, komisje Rady, burmistrz oraz grupa co najmniej 5 osób zamieszkałych w Markach z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 20 osób zamieszkałych w Markach. Swój wniosek złożyć mogą również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej również z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 20 osób zamieszkałych w Markach. W uchwale zastrzeżono, że stosowane nazewnictwo powinno być zgodne z tradycją i dziejami miasta oraz że nazwy utrwalone w tradycji Marek powinny zostać utrzymane. Zmiany nazwy można dokonać wyłącznie w nadzwyczajnych, uzasadnionych przypadkach. W przypadku zmiany nazwy mieszkańcy o tym fakcie zostaną poinformowani w prasie lokalnej, biuletynie informacyjnym miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nazwy ulic, czy też obiektów terenowych nie mogą być trudne w codziennym użyciu, powinno się unikać nazw wielowyrazowych, niejasnych lub stanowiących wyrażenia obce.

Mam nadzieję, że omawiana uchwała nie będzie jedynym wytworem prac komisji Rady i już wkrótce pozostałe komisje wezmą przykład z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i również wykażą się inicjatywą uchwałodawczą. Panie i Panowie Radni, do dzieła!

MIŁE ZASKOCZENIE

Wjeżdżając dziś na parking przy Urzędzie Miasta spotkało mnie miłe zaskoczenie. Na parkingu zostały utworzone dwa miejsca miejsca dla osób niepełnosprawnych. Fakt ten cieszy mnie tym bardziej, że jutro w imieniu Koła PO Marki miał zostać złożony wniosek do Urzędu Miasta z propozycją utworzenia miejsc parkingowych właśnie dla niepełnosprawnych. Co prawda wniosek miał dotyczyć utworzenia miejsc na chodniku przed Urzędem, gdzie obecnie stoi znak zakazu zatrzymywania się i postoju, ponieważ parking zwykle jest przepełniony i wydzielenie miejsca dla niepełnosprawnych kierowców jeszcze go uszczupli. Jednak obecne rozwiązanie również jest godne pochwały.

Cieszy fakt, że miejscy urzędnicy wyprzedzili w swym działaniu intencje radnych, grup społecznych, czy organizacji. Oby tak dalej. Sprawę wydzielenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych poruszałem kilkukrotnie podczas  zakulisowych rozmów w Urzędzie Miasta z radnymi różnych opcji. Jeśli w jakikolwiek sposób przyspieszyło to powstanie tychże miejsc, bardzo się cieszę i jednocześnie dziękuję.

WIĘCEJ ŚWIATŁA!

Dzięki oszczędnościom z rozstrzygniętych przetargów na budowę oświetlenia ulicznego na kolejnych mareckich ulicach zaświeci światło jeszcze w tym roku.  Dzięki petycji mieszkańców ulicy Żółkiewskiego oraz działaniu mareckich radnych na najbliższej sesji Rady Miasta wprowadzone zostaną zmiany do budżetu, które uwzględniają m.in. budowę oświetlenia na trzech kolejnych ulicach: Ceglanej, Żółkiewskiego oraz Wołodyjowskiego.

Ponadto, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Dariusz Pietrucha zwrócił się do burmistrza z prośbą o przygotowanie zestawienia, z których ulic spływają do Urzędu prośby o budowę oświetlenia i jaki jest czas oczekiwania zainteresowanych oświetleniem swojej ulicy.

Mieszkańcy Żółkiewskiego w piśmie skierowanym do radnych przypomnieli, że na budowę oświetlenia czekają już kilka lat, składając petycje do Urzędu Miasta. Podobnie było z wyrównaniem drogi, aż w końcu sami zamówili wywrotkę destruktu i na własną rękę poprawili stan ulicy. Również mieszkańcy ulicy Wołodyjowskiego na oświetlenie czekają kilka lat. Pierwotny projekt budowy oświetlenia uległ przedawnieniu (udało się wybudować oświetlenie tylko do ulicy Hetmańskiej), a Urząd Miasta musiał zlecić ponowne wykonanie dokumentacji.

Naprawdę, wystarczy minimum dobrych chęci, by wysłuchać potrzeby mieszkańców, które nie obciążają budżetu miasta w większym stopniu,  co obrazuje powyższy przykład.  Oby tych chęci nigdy nie brakowało zarówno urzędnikom, burmistrzowi, jak i radnym.