Stanowisko w sprawie powołania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki „Mareckie Inwestycje Miejskie”

Podczas marcowej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania spółki komunalnej “Mareckie Inwestycje Miejskie”, której głównym zadaniem będzie budowa nowej siedziby gimnazjum. 19 marca br. Burmistrz Miasta Marki wystosował pismo do Przewodniczących Klubów Radnych z prośbą o zgłoszenie kandydatów do zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie nowo powstałej Spółki. W związku z tym, że odpowiednie funkcjonowanie Spółki oraz budowa jednej z największych inwestycji w historii Marek jest sprawą wielkiej wagi dla naszego miasta Kluby Radnych Marki 2020, O Przyszłość Marek oraz Platforma Obywatelska RP prezentują Mieszkańcom swoje stanowisko, w którym zgłaszają postulat przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na członków wyżej wymienionych organów opartego na transparentnych zasadach.

Pismo Burmistrza Miasta Marki do Przewodniczących Klubów Radnych

Odpowiedź:

Marki, 23 marca 2012 roku

Kluby Radnych:
Marki 2020,
O Przyszłość Marek,
Platforma Obywatelska RP

Pan
Janusz Werczyński
Burmistrz Miasta Marki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 19 marca 2012 roku (sygn. BM 150.11.2012) w sprawie wyznaczenia przez kluby radnych kandydatów do Rady Nadzorczej nowo powstałej spółki komunalnej pod firmą “Mareckie Inwestycje Miejskie” Spółka z o.o. (Repertorium A nr 703/2012) uprzejmie informujemy, iż kluby radnych Marki 2020, O Przyszłość Marek oraz Platforma Obywatelska RP nie zamierzają zgłaszać żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej ani do Zarządu ww. spółki.

Uważamy, że poparcie tej inicjatywy oraz wielokrotne zapewnianie o współodpowiedzialności i współpracy w zakresie działania Spółki nie powinno polegać na oddelegowaniu do władz Spółki osób z lokalnego “klucza”, lecz w pełni niezależnych fachowców z dużym doświadczeniem. Oczywiście, w każdej chwili jesteśmy gotowi, by wytypować kompetentne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Spółki, jednak apelujemy do Pana Burmistrza, jako do osoby wykonującej uprawnienia Zgromadzenia Wspólników o ogłoszenie otwartego konkursu opartego na transparentnych zasadach zarówno na członków Rady Nadzorczej, jak i Zarządu Spółki. Przykładem takiego rozwiązania może być Powiat Wielicki, który w celu wyłonienia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki “Powiatowy Park Rozwoju” ogłosił otwarty konkurs ofert. Podobne procedury zastosował również Powiat Milicki w przypadku Spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “Dromil”.

Mając na względzie współodpowiedzialność za to wielkie dzieło, za które formalnie odpowiadać będzie Spółka “Mareckie Inwestycje Miejskie”, czyli budowę nowoczesnego kompleksu oświatowo-sportowego, deklarujemy pełną współpracę oraz niezbędną pomoc podczas przygotowywania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert zarówno na członków Rady Nadzorczej, jak i Zarządu nowo powstałej mareckiej Spółki.

Łączymy wyrazy szacunku,

Jacek Orych
przewodniczący klubu radnych
Marki 2020

Dariusz Pietrucha
przewodniczący klubu radnych
O Przyszłość Marek

Paweł Pniewski
przewodniczący klubu radnych
Platforma Obywatelska RP